Деца рисуват

 • диагностика на двигателно, психично, неврологично, речево и езиково развитие на децата
 • ранна диагностика на рискови групи деца
 • комплексна оценка на рехабилитационния потенциал
 • изготвяне на индивидуална програма, съобразена с възрастовите и   индивидуални потребности и възможности на всяко дете
 • ИНТЕГРАЛНА СИСТЕМА НА НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ /на принципа на взаимно усилващия се ефект/, включваща:
 • психологични и педагогични терапевтични процедури – индивидуални или групови
 • Монтесори терапия
 • сензорна интеграция по метода на Jean Ayres
 • Brain Gym®терапия
 • слухова стимулация
 • ерготерапия
 • логопедични терапевтични процедури – орална сензомоторна, хранителна терапия, моторно артикулаторно-фонационно трениране, комуникативно въздействие
 • кинезитерапия / невроразвойни методики, ПНМУ, стречинг на мускули, мобилизация на периферни стави, активни и пасивни упражнения, механотерапия/
 • DNS /динамична невромускулна стабилизация/
 • групови занимания
 • индивидуални консултации с родители
 • организиране на групи за взаимопомощ