Монтесори терапията се основава на принципите и практиката на класическата Монтесори педагогика. Децата, които имат проблеми в развитието, имат нужда от подкрепа и стимулиране, за да могат да развиват заложения у тях потенциал. Чрез Монтесори терапията детето:

- се учи да мисли и да открива новите неща само или с помощта на терапевта

- постгепенно изгражда самочувствие, самостоятелност и независимост

- развива и усъвършенства двигателни си умения, както в сферата на грубата, така и на фината моторика

- получава основите за едно ефективно академично обучение

- учи се да общува, да иска и да получава помощ, да бъде търпеливо и толерантно

ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МЕТОДА НА МОНТЕСОРИ СА

- специално подготвена заобикаляща среда

- дидактически материали

- самостоятелни решения

- обучени терапевти

СПЕЦИАЛНО ПОДГОТВЕНА ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА

- организиране на специално подготвеното учебно – терапевтично пространство

- съдържанието й съответства на естествените психологически потребности на детето.

- детето попива всичко от средата, в която се намира и тази среда влияе при формирането на чувството му за ред. Въз основа на външния ред детето изгражда своя вътрешен ред. Това става в резултат на приобщаването, обръщането на външния ред във вътрешен.

Основен „инструмент” в работата са специално разработените

МОНТЕСОРИ – МАТЕРИАЛИ

- Те са привлекателни и прости по предназначение и притежават контрол на грешките, т.е. ролята на възрастния е само да насочва детето при нужда

- Основният принцип на Монтесори терапията и педагогика  е „Помогни ми сам да го направя”

- Всеки материал е ключ към опознаване на света. Той се явява еталон, който в последствие детето пренася в света, който го заобикаля

Основните раздели и материали са разпределени в следните зони

ПРАКТИЧЕСКИ ЖИВОТ

- Упражненията учат детето да се грижи за себе си и за околната среда.

- Това му помага да стане независимо, самостоятелно и по-лесно да се интегрира в широката социална среда – детска градина, училище, различни обучителни групи.

- Стимулират търпението, устойчивостта и концентрацията на вниманието. Чрез прости логически алгоритми при работа с материалите се развива мисленето.

- Стимулира се развиването на грубата и фината моторика, зрително-моторната координация, обогатя се речниковия запас с понятия и лексика от ежедневието.

- Всичко, което развива движението на ръцете, се явява подготвителен етап преди писането, четенето и математическата абстракция. Според Мария Монтесори „ръката е орган на човешката интелигентност”

СЕТИВЕН МАТЕРИАЛ

- задава цел, подреденост и структура на обучението.

- Стимулират се всички сетива и по конкретен и осезаем начин се овладяват абстрактни понятия като „малко – голямо, високо – ниско, леко – тежко, топло – студено” и мн.др. Изучават  се геометрични форми и фигури, развива се пространствената ориентация, изграждат се праксисни умения и модели.

- материалите са дидактически и позволяват на детето да види собствените си грешки и да ги поправи (самоконтрол)

ЕЗИК

- в езиковата зона детето получава възможност да разшири своя запас от думи,

- да се запознае с буквите

- да се научи да съставя думи с помощта на подвижна азбука

- да чете

МАТЕМАТИКА

- съдържа всички необходими материали, за да може детето да се научи да събира, изважда, да умножава и дели, да може да брои

- да получи конкретни знания за връзката между количество и символ.

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

(космическо възпитание)

Тук детето получава цялостна картина за света

- запознава се с природата,

- с основите на естествените науки.

РОЛЯТА НА МОНТЕСОРИ ТЕРАПЕВТА

- да окуражава нормалния стремеж на детето към независимост и самостоятелност, да поддържа чувството му за самоуважение и самодисциплина,

- да помага на децата да се научат да наблюдават, да задават въпроси, да проучват независимо своите идеи;

- да създава удоволствие от ученето и работата

Монтесори терапията може да помогне на деца с проблеми в двигателното развитие, с нарушения в познавателната сфера, с обучителни трудности, с различни хромозомни и генетични синдроми, с поведенчески проблеми, сензорни дефицити и много други заболявания или проблеми в развитието.